خرید سریال Veep فصل 6

خرید سریال Veep فصل 6
سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز آنگونه که او انتظار داشت نیست و همه چیز درست شبیه آن چیزهایی است که همه دوستانش به او اخطار داده بودند…
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Veep فصل 6 خرید خرید سریال Veep فصل 6

خرید سریال Veep فصل 5

خرید سریال Veep فصل 5
سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۱۹۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Veep فصل 5 خرید خرید سریال Veep فصل 5

خرید سریال Veep فصل 4

خرید سریال Veep فصل 4
سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Veep فصل 4 خرید خرید سریال Veep فصل 4

خرید سریال Veep فصل 3

خرید سریال Veep فصل 3
سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۱۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Veep فصل 3 خرید خرید سریال Veep فصل 3

خرید سریال Veep فصل 2

خرید سریال Veep فصل 2
سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Veep فصل 2 خرید خرید سریال Veep فصل 2

خرید سریال Veep فصل 1

خرید سریال Veep فصل 1
سلینا میر (جولیا لوسی-دریفوس) یک سناتور ایالات متحده است که موفق می شود به مقام معاونت رییس جمهور آن کشور برسد؛ اما هیچ چیز...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Veep فصل 1 خرید خرید سریال Veep فصل 1