خرید سریال Tyrant فصل 3

خرید سریال Tyrant فصل 3
«بری ال فایید» یک پزشک متخصص اطفال ساکن در کالیفرنیا و همچنین پسر دوم یک دیکتاتور در خاورمیانه است که بعد از ۲۰ سال تصمیم میگیرد تا همراه با خانواده اش برای عروسی برادر زاده اش به کشور مادری اش سفر کند، اما ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Tyrant فصل 3 خرید خرید سریال Tyrant فصل 3

خرید سریال Tyrant فصل 2

خرید سریال Tyrant فصل 2
«بری ال فایید» یک پزشک متخصص اطفال ساکن در کالیفرنیا و همچنین پسر دوم یک دیکتاتور در خاورمیانه است که بعد از ۲۰ سال تصمیم میگیرد تا همراه با خانواده اش برای عروسی برادر زاده اش به کشور مادری اش سفر کند، اما حوادث...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Tyrant فصل 2 خرید خرید سریال Tyrant فصل 2

خرید سریال Tyrant فصل 1

خرید سریال Tyrant فصل 1
«بری ال فایید» یک پزشک متخصص اطفال ساکن در کالیفرنیا و همچنین پسر دوم یک دیکتاتور در خاورمیانه است که بعد از ۲۰ سال تصمیم میگیرد تا همراه با خانواده اش برای عروسی برادر زاده اش به کشور مادری اش سفر کند، اما حوادث...
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Tyrant فصل 1 خرید خرید سریال Tyrant فصل 1