خرید سریال Turn فصل 4

خرید سریال Turn فصل 4
داستان سریال به سال ۱۷۷۸ برمی گردد، یک کشاورز نیویورکی گروهی متشکل از دوستان قدیمی تشکیل میدهد. گروهی که از جاسوس ها متنفر است و ضد آن ها دست به کارهایی می زنند و این گروه در استقلال آمریکا نقش بسیار مهمی دارند…
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Turn فصل 4 خرید خرید سریال Turn فصل 4

خرید سریال Turn فصل 3

خرید سریال Turn فصل 3
داستان سریال به سال ۱۷۷۸ برمی گردد، یک کشاورز نیویورکی گروهی متشکل از دوستان قدیمی تشکیل میدهد. گروهی که از جاسوس ها متنفر است و ضد آن ها دست به کارهایی می زنند و این گروه در استقلال آمریکا نقش بسیار مهمی دارند…
۱۹۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Turn فصل 3 خرید خرید سریال Turn فصل 3

خرید سریال Turn فصل 2

خرید سریال Turn فصل 2
داستان سریال به سال ۱۷۷۸ برمی گردد، یک کشاورز نیویورکی گروهی متشکل از دوستان قدیمی تشکیل میدهد. گروهی که از جاسوس ها متنفر است و ضد آن ها دست به کارهایی می زنند و این گروه در استقلال آمریکا نقش بسیار مهمی دارند…
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Turn فصل 2 خرید خرید سریال Turn فصل 2

خرید سریال Turn فصل 1

خرید سریال Turn فصل 1
داستان سریال به سال ۱۷۷۸ برمی گردد، یک کشاورز نیویورکی گروهی متشکل از دوستان قدیمی تشکیل میدهد. گروهی که از جاسوس ها متنفر است و ضد آن ها دست به کارهایی می زنند و این گروه در استقلال آمریکا نقش بسیار مهمی دارند…
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Turn فصل 1 خرید خرید سریال Turn فصل 1