خرید سریال The Whispers

خرید سریال The Whispers
یک نیروی ناشناخته در حال فریب بی گناه ترین افراد جامعه یعنی کودکان است تا اهداف پلید خودش را جلو ببرد. درست درحالی که این کودکان به صورت ناخواسته در حال کمک به این دشمن بشریت هستند، شمارش معکوس برای نابودی انسان ها آغاز میشود ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Whispers خرید خرید سریال The Whispers