خرید سریال The Strain فصل 4

خرید سریال The Strain فصل 4
داستان سریال بر اساس رُمانی با همین نام نوشته گیلرمو دل تورو و چاک هوگان(نویسنده رمانی که فیلم شهر بر اساس آن ساخته شد) است. دِل تورو و هوگان فیلمنامه پایلِت سریال را نوشتند و دِل تورو آن را کارگردانی کرد. هواپیمایی درحالیکه ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Strain فصل 4 خرید خرید سریال The Strain فصل 4

خرید سریال The Strain فصل 3

خرید سریال The Strain فصل 3
داستان سریال بر اساس رُمانی با همین نام نوشته گیلرمو دل تورو و چاک هوگان(نویسنده رمانی که فیلم شهر بر اساس آن ساخته شد) است. دِل تورو و هوگان فیلمنامه پایلِت سریال را نوشتند و دِل تورو آن را کارگردانی کرد. هواپیمایی درحالیکه ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Strain فصل 3 خرید خرید سریال The Strain فصل 3

خرید سریال The Strain فصل 2

خرید سریال The Strain فصل 2
داستان سریال بر اساس رُمانی با همین نام نوشته گیلرمو دل تورو و چاک هوگان(نویسنده رمانی که فیلم شهر بر اساس آن ساخته شد) است. دِل تورو و هوگان فیلمنامه پایلِت سریال را نوشتند و دِل تورو آن را کارگردانی کرد...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Strain فصل 2 خرید خرید سریال The Strain فصل 2

خرید سریال The Strain فصل 1

خرید سریال The Strain فصل 1
داستان سریال بر اساس رُمانی با همین نام نوشته گیلرمو دل تورو و چاک هوگان(نویسنده رمانی که فیلم شهر بر اساس آن ساخته شد) است. دِل تورو و هوگان فیلمنامه پایلِت سریال را نوشتند و دِل تورو آن را کارگردانی کرد...
۲۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Strain فصل 1 خرید خرید سریال The Strain فصل 1