خرید سریال The Shadow Line (دوبله فارسی)

خرید سریال The Shadow Line (دوبله فارسی)
"هروی رتن" از سرکردگان اصلی باندهای موادمخدر که به هجده سال حبس محکوم شده است به همراه خواهرزاده اش به طرز عجیبی بعد از تحمل تنها دوسال حبس مورد عفو سلطنتی قرار گرفته و آزاد می شوند. اما به فاصله بسیارکوتاهی پس از ...
۲۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Shadow Line (دوبله فارسی) خرید خرید سریال The Shadow Line (دوبله فارسی)