خرید سریال The Newsroom (فصل 2)

خرید سریال The Newsroom (فصل 2)
گوینده اخبار ویل مک وی پس از بازگشت از تعطیلات مجبور میشود با اعضای جدید هیئت مدیره ( که در غیاب وی به روی کار آمده اند ) کار خود را ادامه دهد و ....
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Newsroom (فصل 2) خرید خرید سریال The Newsroom (فصل 2)

خرید سریال The Newsroom (فصل 1)

خرید سریال The Newsroom (فصل 1)
گوینده اخبار ویل مک وی پس از بازگشت از تعطیلات مجبور میشود با اعضای جدید هیئت مدیره ( که در غیاب وی به روی کار آمده اند ) کار خود را ادامه دهد و ....
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Newsroom (فصل 1) خرید خرید سریال The Newsroom (فصل 1)