خرید سریال The League of Gentlemen

خرید سریال The League of Gentlemen
یک شرح در هم پیچیده از وقایع زندگی چند شخصیت مختلف: یک راننده تاکسی، یک خانواده پست و همچنین وسواسی در امور بهداشتی، یک کشیش تند خو ، یک صاحب کارناوال و در آخر یک زوج" بیگانه هراس" که یک مغازه را اداره می کنند...
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The League of Gentlemen خرید خرید سریال The League of Gentlemen