خرید سریال The Flash فصل 3

خرید سریال The Flash فصل 3
« فلش The Flash» در واقع اسپین آف سریال «پیکان Arrow» می باشد. داستان در مورد “بری آلن” است، کسی که بعد از انفجار در آزمایشگاه S.T.A.R و قرار گرفتن در معرض ذرات شتاب دهنده به کما می‌رود. چند ماه بعد از کما ...
۴۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Flash فصل 3 خرید خرید سریال The Flash فصل 3

خرید سریال The Flash فصل 2

خرید سریال The Flash فصل 2
« فلش The Flash» در واقع اسپین آف سریال «پیکان Arrow» می باشد. داستان در مورد “بری آلن” است، کسی که بعد از انفجار در آزمایشگاه S.T.A.R و قرار گرفتن در معرض ذرات شتاب دهنده به کما می‌رود. چند ماه بعد از کما بیرون می‌آید و ...
۳۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Flash فصل 2 خرید خرید سریال The Flash فصل 2

خرید سریال The Flash فصل 1

خرید سریال The Flash فصل 1
« فلش The Flash» در واقع اسپین آف سریال «پیکان Arrow» می باشد. داستان در مورد “بری آلن” است، کسی که بعد از انفجار در آزمایشگاه S.T.A.R و قرار گرفتن در معرض ذرات شتاب دهنده به کما می‌رود. چند ماه بعد از کما...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Flash فصل 1 خرید خرید سریال The Flash فصل 1