خرید سریال The 100 فصل 4

خرید سریال The 100 فصل 4
۹۷ سال پس از فاجعه ای اتمی که منجر به نابودی سیاره ی زمین شد. سفینه هایی که در مدار زمین فرار دارند و از تعداد محدودی بازماندگان نگه داری می کنند، ۱۰۰ نفر را به صورت آزمایشی به زمین فرستاده تا امکان حیات دوباره را بررسی کنند ولی…
۲۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The 100 فصل 4 خرید خرید سریال The 100 فصل 4

خرید سریال The 100 فصل 3

خرید سریال The 100 فصل 3
۹۷ سال پس از فاجعه ای اتمی که منجر به نابودی سیاره ی زمین شد. سفینه هایی که در مدار زمین فرار دارند و از تعداد محدودی بازماندگان نگه داری می کنند، ۱۰۰ نفر را به صورت آزمایشی به زمین فرستاده تا امکان حیات دوباره را بررسی کنند ولی…
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The 100 فصل 3 خرید خرید سریال The 100 فصل 3

خرید سریال The 100 فصل 2

خرید سریال The 100 فصل 2
۹۷ سال پس از فاجعه ای اتمی که منجر به نابودی سیاره ی زمین شد. سفینه هایی که در مدار زمین فرار دارند و از تعداد محدودی بازماندگان نگه داری می کنند، ۱۰۰ نفر را به صورت آزمایشی به زمین فرستاده تا امکان حیات دوباره را بررسی کنند ولی…
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The 100 فصل 2 خرید خرید سریال The 100 فصل 2

خرید سریال The 100 فصل 1

خرید سریال The 100 فصل 1
۹۷ سال پس از فاجعه ای اتمی که منجر به نابودی سیاره ی زمین شد. سفینه هایی که در مدار زمین فرار دارند و از تعداد محدودی بازماندگان نگه داری می کنند، ۱۰۰ نفر را به صورت آزمایشی به زمین فرستاده تا امکان حیات دوباره را بررسی کنند ولی…
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The 100 فصل 1 خرید خرید سریال The 100 فصل 1