خرید سریال Scream فصل 2

خرید سریال Scream فصل 2
همه چیز با کلیپی ویروسی از یوتیوب شروع شده و بزودی مشکلاتی برای نوجوانان “لیک وود” ایجاد میکند. اینکار باعث قتلهایی شده و پنجره ای بسوی مصیبتهای پیشین شهر گشوده میشود …
۲۴۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Scream فصل 2 خرید خرید سریال Scream فصل 2

خرید سریال Scream فصل 1

خرید سریال Scream فصل 1
همه چیز با کلیپی ویروسی از یوتیوب شروع شده و بزودی مشکلاتی برای نوجوانان “لیک وود” ایجاد میکند. اینکار باعث قتلهایی شده و پنجره ای بسوی مصیبتهای پیشین شهر گشوده میشود …
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Scream فصل 1 خرید خرید سریال Scream فصل 1