خرید سریال Scorpion فصل 4

خرید سریال Scorpion فصل 4
داستان سریال درمورد والتر اُبرایان هست، هکری که از بچگی به دلیل استعداد زیاد، توسط دولت استخدام میشه. بعد از مدتی میفهمه که دولت داره ازش سوءاستفاده میکنه و برای مقاصد پلیدی ازش استفاده میکنه. بنابراین والتر از این سازمان خارج میشه در ...
۴۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Scorpion فصل 4 خرید خرید سریال Scorpion فصل 4

خرید سریال Scorpion فصل 3

خرید سریال Scorpion فصل 3
داستان سریال درمورد والتر اُبرایان هست، هکری که از بچگی به دلیل استعداد زیاد، توسط دولت استخدام میشه. بعد از مدتی میفهمه که دولت داره ازش سوءاستفاده میکنه و برای مقاصد پلیدی ازش استفاده میکنه. بنابراین والتر از این سازمان خارج میشه در ...
۴۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Scorpion فصل 3 خرید خرید سریال Scorpion فصل 3

خرید سریال Scorpion فصل 2

خرید سریال Scorpion فصل 2
داستان سریال درمورد والتر اُبرایان هست، هکری که از بچگی به دلیل استعداد زیاد، توسط دولت استخدام میشه. بعد از مدتی میفهمه که دولت داره ازش سوءاستفاده میکنه و برای مقاصد پلیدی ازش استفاده میکنه. بنابراین والتر از این سازمان خارج میشه در بزرگسالی، والتر …
۳۹۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Scorpion فصل 2 خرید خرید سریال Scorpion فصل 2

خرید سریال Scorpion فصل 1

خرید سریال Scorpion فصل 1
داستان سریال درمورد والتر اُبرایان هست، هکری که از بچگی به دلیل استعداد زیاد، توسط دولت استخدام میشه. بعد از مدتی میفهمه که دولت داره ازش سوءاستفاده میکنه و برای مقاصد پلیدی ازش استفاده میکنه...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Scorpion فصل 1 خرید خرید سریال Scorpion فصل 1