خرید سریال Reign فصل 4

خرید سریال Reign فصل 4
داستان ناگفته ی مری کوئین وقتی در ۱۵ سالگی به فرانسه وارد می شود و چگونگی قدرت گرفتن او. او نامزد شاهزاده فرانسیس است و سه تا از بهترین دوستانش خدمه او هستند . داستان بقای این دختر در دربار فرانسه با وجود نیروهایی تاریک و دشمنی ها ...
۳۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Reign فصل 4 خرید خرید سریال Reign فصل 4

خرید سریال Reign فصل 3

خرید سریال Reign فصل 3
داستان ناگفته ی مری کوئین وقتی در ۱۵ سالگی به فرانسه وارد می شود و چگونگی قدرت گرفتن او. او نامزد شاهزاده فرانسیس است و سه تا از بهترین دوستانش خدمه او هستند . داستان بقای این د..خ..ت..ر در دربار فرانسه با وجود نیروهایی تاریک و دشمنی ها ...
۳۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Reign فصل 3 خرید خرید سریال Reign فصل 3

خرید سریال Reign فصل 2

خرید سریال Reign فصل 2
داستان ناگفته ی مری کوئین وقتی در ۱۵ سالگی به فرانسه وارد می شود و چگونگی قدرت گرفتن او. او نامزد شاهزاده فرانسیس است و سه تا از بهترین دوستانش خدمه او هستند . داستان بقای این د..خ..ت..ر در دربار فرانسه با وجود نیروهایی تاریک و دشمنی ها..
۳۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Reign فصل 2 خرید خرید سریال Reign فصل 2

خرید سریال Reign فصل 1

خرید سریال Reign فصل 1
داستان ناگفته ی مری کوئین وقتی در ۱۵ سالگی به فرانسه وارد می شود و چگونگی قدرت گرفتن او. او نامزد شاهزاده فرانسیس است و سه تا از بهترین دوستانش خدمه او هستند . داستان بقای این د..خ..ت..ر در دربار فرانسه با وجود نیروهایی تاریک و دشمنی ها..
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Reign فصل 1 خرید خرید سریال Reign فصل 1