خرید سریال Power فصل 4

خرید سریال Power فصل 4
داستان سریال درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلاب پول‌شویی میکنه. پولی که از فروش مواد حاصل میشه.بعد از مدتی گوست تمایل پیدا میکنه که کارای خلاف رو کنار بذاره اما …
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Power فصل 4 خرید خرید سریال Power فصل 4

خرید سریال Power فصل 3

خرید سریال Power فصل 3
داستان سریال درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلاب پول‌شویی میکنه. پولی که از فروش مواد حاصل میشه.بعد از مدتی گوست تمایل پیدا میکنه که کارای خلاف رو کنار بذاره اما…
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Power فصل 3 خرید خرید سریال Power فصل 3

خرید سریال Power فصل 2

خرید سریال Power فصل 2
داستان سریال درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلاب پول‌شویی میکنه. پولی که از فروش مواد حاصل میشه.بعد از مدتی گوست تمایل پیدا میکنه که کارای خلاف رو کنار بذاره اما…
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Power فصل 2 خرید خرید سریال Power فصل 2

خرید سریال Power فصل 1

خرید سریال Power فصل 1
داستان سریال درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلاب پول‌شویی میکنه. پولی که از فروش مواد حاصل میشه.بعد از مدتی گوست تمایل پیدا میکنه که کارای خلاف رو کنار بذاره اما…
۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Power فصل 1 خرید خرید سریال Power فصل 1