خرید سریال North and South

خرید سریال North and South
قاضی هیل به علت فشار نخست وزیر برای تبرئه کردن متهمان یک پرونده به میلتون مهاجرت می کند. میلتون یک شهر صنعتی است که کارخانه های پارچه بافی بزرگی در آن قرار دارد. صاحبان این کارخانه ها علنا کارگرانشان را استثمار می کنند. قاضی هیل دختری ...
۱۱۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال North and South خرید خرید سریال North and South