خرید سریال Fargo فصل 3

خرید سریال Fargo فصل 3
در سال ۲۰۰۶، رهگذری به نام “لورنه مالوو” وارد شهری کوچک در مینسوتا شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه “لستر نیگارد” را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد …
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Fargo فصل 3 خرید خرید سریال Fargo فصل 3

خرید سریال Fargo فصل 2

خرید سریال Fargo فصل 2
در سال ۲۰۰۶، رهگذری به نام “لورنه مالوو” وارد شهری کوچک در مینسوتا شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه “لستر نیگارد” را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد …
۱۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Fargo فصل 2 خرید خرید سریال Fargo فصل 2

خرید سریال Fargo فصل 1

خرید سریال Fargo فصل 1
در سال ۲۰۰۶، رهگذری به نام “لورنه مالوو” وارد شهری کوچک در مینسوتا شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه “لستر نیگارد” را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد…
۱۲۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Fargo فصل 1 خرید خرید سریال Fargo فصل 1