خرید سریال Dominion فصل 2

خرید سریال Dominion فصل 2
در آینده بیست و پنج سال بعد از نبرد ویرانگری که به جنگ انقراض شهرت یافته و منجر به کشته شدن انسان های زیادی گشته است عده ای از فرشتگان گرد فرشته اعظمی به رهبری گابریل در آمده و بنا به دلایلی تصمیم به نابودی نوع بشر...
۲۳۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Dominion فصل 2 خرید خرید سریال Dominion فصل 2

خرید سریال Dominion فصل 1

خرید سریال Dominion فصل 1
در آینده بیست و پنج سال بعد از نبرد ویرانگری که به جنگ انقراض شهرت یافته و منجر به کشته شدن انسان های زیادی گشته است عده ای از فرشتگان گرد فرشته اعظمی به رهبری گابریل در آمده و بنا به دلایلی تصمیم به نابودی نوع بشر...
۱۷۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Dominion فصل 1 خرید خرید سریال Dominion فصل 1