خرید سریال Dark Matter فصل 3

خرید سریال Dark Matter فصل 3
شش نفر از اعضای یک سفیه ی فضایی بدون سرپرست در دورترین نقطه ی فضا بیدار میشوند، حافظه ی آنها به طور کلی پاک شده است و هیچ خاطره ای از اینکه چه کسی هستند و چجوری وارد سفینه شدن ندارند ...
۲۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Dark Matter فصل 3 خرید خرید سریال Dark Matter فصل 3

خرید سریال Dark Matter فصل 2

خرید سریال Dark Matter فصل 2
شش نفر از اعضای یک سفیه ی فضایی بدون سرپرست در دورترین نقطه ی فضا بیدار میشوند، حافظه ی آنها به طور کلی پاک شده است و هیچ خاطره ای از اینکه چه کسی هستند و چجوری وارد سفینه شدن ندارند ...
۲۶۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Dark Matter فصل 2 خرید خرید سریال Dark Matter فصل 2

خرید سریال Dark Matter فصل 1

خرید سریال Dark Matter فصل 1
شش نفر از اعضای یک سفیه ی فضایی بدون سرپرست در دورترین نقطه ی فضا بیدار میشوند، حافظه ی آنها به طور کلی پاک شده است و هیچ خاطره ای از اینکه چه کسی هستند و چجوری وارد سفینه شدن ندارند ...
۲۴۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Dark Matter فصل 1 خرید خرید سریال Dark Matter فصل 1